Hướng dẫn chữa bài 1.63 – Sách bài tập Hình học lớp 10

Hướng dẫn chữa bài 1.63 1.63 a) = (3.2 + 2.3 – 4.(-7); 3.1 + 2.(-4) – 4.2) = (40; -13). b) – – – = (8 ; -7). c) k + h) = (2k + 3h; k- 4h) Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 1.63

1.63

a) vec{u} = (3.2 + 2.3 – 4.(-7); 3.1 + 2.(-4) – 4.2)

vec{u} = (40; -13).

b) vec{x} vec{b} vec{c} vec{a} = (8 ; -7).

c) kvec{a} + hvec{b} ) = (2k + 3h; k- 4h)

Hướng dẫn chữa bài 1.63

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: