Hướng dẫn chữa bài 1.62 – Sách bài tập Hình học lớp 10

Hướng dẫn chữa bài 1.62 1.62 a) + = (3; 2) – = (1; -6) 2 + 3 = (7; 8). b) Giả sử = h + k. Khi đó Vậy = 2 + . Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 1.62

1.62

a) vec{a} + vec{b} = (3; 2)

vec{a} vec{b} = (1; -6)

2vec{a} + 3vec{b} = (7; 8).

b) Giả sử vec{c} = hvec{a} + kvec{b} . Khi đó

Hướng dẫn chữa bài 1.62

Vậy vec{c} = 2vec{a} + vec{b} .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: