Hướng dẫn chữa bài 1.61 – Sách bài tập Hình học lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 1.61

1.61

(Xem hình 1.72)

Hướng dẫn chữa bài 1.61

b) Tính toạ độ trọng tâm G, G’ của tam giác ABC và A’B’C’ ta được G(0; 1) và G'(0 ; 1).

Vậy G ≡ G’.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận