Hướng dẫn chữa bài 1.6 – Bài tập Hình học lớp 11

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 1.6

Gọi M’, d’ và (C’) theo thứ tự là ảnh của M, d và (C) qua phép đối xứng qua Ox. Khi đó M’ = (3; 5). Để tìm d’ ta viết biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua trục Ox:

Thay (1) vào phương trình của đường thẳng d ta được 3x’ – 2y’ – 6 = 0. Từ đó suy ra phương trình của d’ là 3x – 2y – 6 = 0

Thay (1) vào phương trình của (C) ta được x'^2 + y'^2 - 2x' - 4y' - 4 = 0 . Từ đó suy ra phương trình của (C’) là (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 9 .

Cũng có thể nhận xét (C) có tâm là I(1; -2), bán kính bằng 3, từ đó suy ra tâm I’ của (C’) có tọa độ (1; 2) và phương trình của (C’) là (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 9 .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận