Hướng dẫn chữa bài 1.27 – Bài tập Hình học lớp 11

Hướng dẫn chữa bài 1.27 (h.1.41) Gọi là ảnh của d qua phép vị tự tâm O tỉ số k = 1/2 thì phương trình của là x = . Giả sử d’ là hình ảnh của qua phép quay tâm O góc 45°. Lấy M() thuộc thì ảnh của nó qua phép quay tâm O góc 45° là M'(1; 1) thuộc d’. Vì OM nên OM’ d’. Vậy d’ là đường thẳng đi qua M’ và vuông góc với OM’. Do đó nó có phương trình x + y – 2 =...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 1.27

(h.1.41) Gọi d_1 là ảnh của d qua phép vị tự tâm O tỉ số k = 1/2 thì phương trình của d_1 là x = sqrt 2 . Giả sử d’ là hình ảnh của d_1 qua phép quay tâm O góc 45°. Lấy M(sqrt 2; 0 ) thuộc d_1 thì ảnh của nó qua phép quay tâm O góc 45° là M'(1; 1) thuộc d’. Vì OM perp d_1 nên OM’ perp d’. Vậy d’ là đường thẳng đi qua M’ và vuông góc với OM’. Do đó nó có phương trình x + y – 2 = 0.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/01 năm 2019 | Tin mới | Tag: