HÌNH HỌC – chương IV – Toán bồi dưỡng lớp 2

Hình học – chương IV – Toán 2 Chương IV HÌNH HỌC I. NHẬN BIẾT ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG GẤP KHÚC Bài 1: Hãy đo vả viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) Đoạn thẳng AM dài…………… cm; b) Đoạn thẳng MN dài ……………cm; c) Đoạn thẳng AN dài ……………cm; d) Đoạn thẳng AB dài…………… cm; >> Xem thêm đáp án tại đây. Bài 2.Đoạn thẳng MN dài 45cm, đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn...

Có thể bạn quan tâm:

Hình học – chương IV – Toán 2

Chương IV

HÌNH HỌC

I. NHẬN BIẾT ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG GẤP KHÚC

Bài 1: Hãy đo vả viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Đoạn thẳng AM dài…………… cm;

b) Đoạn thẳng MN dài ……………cm;

c) Đoạn thẳng AN dài ……………cm;

d) Đoạn thẳng AB dài…………… cm;

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 2.Đoạn thẳng MN dài 45cm, đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng MN là 14cm. Hỏi đoạn thẳng PQ dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 3. Con kiến vàng bò từ A qua B rồi đến C, con kiến đen bò từ C qua D rồi đến E. Hỏi con kiến nào bò được đoạn đường dài hơn?

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 4. Tính độ dài đường gấp khúc:

a) ABCDE:

>> Xem thêm đáp án tại đây.

b) ABCDEG:

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 5. Hai đường gấp khúc ABC và MNP có độ dài bằng nhau, đoạn AB dài hơn đoạn MN. Hãy so sánh đoạn thẳng BC và NP.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 6. Một đường gấp khúc gồm hai đoạn, đoạn thứ nhất dài 32cm, đoạn thứ hai dài hơn đoạn thứ nhất 18cm. Tính:

a) Độ dài đoạn thứ hai.

b) Độ dài đường gấp khúc.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 7. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

A. 7cm

B. 14cm

c. 12cm

D. 13cm

>> Xem thêm đáp án tại đây.

II. NHẬN BIẾT HÌNH TAM GIÁC – HÌNH TỨ GIÁC

Bài 1. Trong hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác?

Kể tên các hình đó.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 2. Trong hình vẽ bên có bao

nhiêu hình tam giác, hình tứ giác?

Kể tên các hình tam giác, tứ giác đó.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 3. Hãy:

a) Nêu tên các điểm thẳng hàng ở hình vẽ bên.

b) Vẽ thêm 2 đoạn thẳng vào hình vẽ bên để được 3 hình tứgiác.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 4. Trong hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

Bao nhiêu hình tứ giác?

Hãy kể tên các hình tam giác và tứ giác đó.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 5. Cho hình chữ thập được ghép bởi 5 hình vuông có cạnh bằng nhau. Có thể cắt hình chữ thập đã cho thành 5 mảnh để ghép lại thành một hình vuông được hay không? Nếu được, hãy vẽ hình mô tả cách cắt.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 6. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình vẽ bên để có 3 hình tam giác,

3 hình tứ giác.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 7. a) Hãy ghi tên các điểm vào hình vẽ bên.

b) Trong hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác? Đó là những hình nào?

c) Trong hình vẽ bên có bao nhiêu hình chữ nhật ? Đó là những hình nào?

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 8. Trong hình vẽ bên có:

a) Bao nhiêu hình tam giác?

b) Bao nhiêu hình tứ giác?

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 9.

a) Trong hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

b) Đọc tên các hình tam giác đó.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 10. Trong hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 11. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng: số hình tứ giác có trong hình bên là:

A. 2 B. 5
C.4 D.6

>> Xem thêm đáp án tại đây.

III. TÍNH CHU VI

Bài 1. Hình tam giác ABC có cạnh AB dài 14cm, cạnh BC dài 18cm, cạnh CA dài 22cm. Tính chu vi hình tam giác ABC.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 2. Tính chu vi hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là: 15cm, 2dm 3cm, 20cm, 3dm.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 3. Tính chu vi hình tam giác ABC có độ dài các cạnh lần lượt là: 2dm, 17cm, 3dm 2cm.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 4. Một hình tứ giác có các cạnh đều bằng nhau và bằng 6cm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 5. Chu vi hình vuông ABCD so với tổng chu vi A ba hình vuông 1, 2, 3 thì gấp mấy lần? Biết cạnh hình vuông lớn bằng 3cm, các hình vuông nhỏ có cạnh bằng nhau.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 6. Hình tứ giác ABCD có chu vi là 46cm, tổng độ dài ba cạnh AB, BC, CD là 30cm, tổng độ dài hai cạnh CD, DA là 26cm. Tính độ dài cạnh CD.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 7. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết AB + BC = 2 X CA; cạnh CA có độ dài 3cm.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 8. Tính chu vi hình tứ giác MNPQ biết: MN + NP = 4cm, NP + QP = 6cm, QP + MQ = 7cm, MQ + MN = 3cm.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 9. Tính chu vi hình tam giác ABC biết:

cạnh AD dài 7cm, chu vi hình tam giác ACD là 25cm, chu vi hình tam giác ADB là 24cm.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 10. Tính chu vi hình tam giác ABC, giác ABC có 3 cạnh bằng nhau

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 11. Một hình tứ giác có độ dài các cạnh đều bằng nhau và có chu vi là 20m. Tính độ dài mỗi cạnh tứ giác đó.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 15/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: