Hệ tọa độ trong không gian – Hướng dẫn giải bài tập – Giải bài tập Hình học 12

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP: Bài 1 trang 68 sách giáo khoa Hình học 12 Cho ba vectơ =(2;−5;3), =(0;2;−1), =(1;7;2) a) Tính tọa độ của vectơ = 4− 13+ 3 b) Tính tọa độ của vectơ = −4− 2. >>Xem đáp án tại đây. Bài 2 trang 68 sách giáo khoa Hình học 12 Cho ba điểm A(1; -2; 1), B(0; 1; 2), C(1;0;1). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC. >>Xem đáp án tại đây. Bài 3 trang 68 sách giáo khoa Hình học...

Có thể bạn quan tâm:

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP:

Bài 1 trang 68 sách giáo khoa Hình học 12

Cho ba vectơ overrightarrow{a} =(2;5;3), overrightarrow{b} =(0;2;1), overrightarrow{c} =(1;7;2)

a) Tính tọa độ của vectơ overrightarrow{d} = 4overrightarrow{a} 13overrightarrow{b} + 3overrightarrow{c}

b) Tính tọa độ của vectơ overrightarrow{e} = overrightarrow{a} 4overrightarrow{b} 2overrightarrow{c} .

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 trang 68 sách giáo khoa Hình học 12

Cho ba điểm A(1; -2; 1), B(0; 1; 2), C(1;0;1). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 trang 68 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ biết A=(1;0;1), B=(2;1;2), D=(1;1;1), C(4;5;5).

Tính tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 trang 68 sách giáo khoa Hình học 12

a) Tính overrightarrow{a} .overrightarrow{b} với overrightarrow{a} =(3;0;6)overrightarrow{b} =(2;4;0)

b) Tính overrightarrow{c} .overrightarrow{d} với overrightarrow{c} =(1;5;2)overrightarrow{b} =(4;3;5)

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5 trang 68 sách giáo khoa Hình học 12

Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu sau đây:

a) x^{2} + y^{2} + z^{2} 8x 2y + 1 = 0

b) 3x^{2} + 3y^{2} + 3z^{2} 6x + 8y + 15z 3 = 0

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 6 trang 68 sách giáo khoa Hình học 12

Lập phương trình mặt cầu trong hai trường hợp sau đây:

a) Có đường kính AB với A(4; -3; 7), B(2; 1; 3)

b) Đi qua điểm A(5; -2; 1) và có tâm C(3; -3; 1)

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: