Hàm số y=ax^2 (a≠0). Phương trình bậc hai một ẩn – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

| Tin mới | Tag:

Bài tập về phương trình bậc hai một ẩn

Bài 1.1

a) Vì a < 0 nên hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0.

b) Vì a > 0 nên hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0.

Loading…

Bài 1.2

a) m = frac{2}{3} .

b) M(0 ; 0), N(3 ; 6).

Bài 1.3

a) Hai điểm trên đồ thị hàm số có tung độ bằng -9 là

Bài tập về phương trình bậc hai một ẩn

b) M(2; -16) , N(-1; -4).

OM = 2sqrt{65} ; ON = sqrt{17} ; MN = sqrt{153} , do đó chu vi tam giác ONM là 2sqrt{65} + sqrt{17} + sqrt{153} .

Bài 1.4

(A)Sai; (B) Đúng ; (C) Đúng ; (D) Sai.

Bài 1.5

Chọn(D).

Bài 1.6

a) k = -2.

b) Đường thẳng cần tìm là y = -8x + 6.

Bài 1.7

Để hàm số đồng biến khi x < 0 thì

Bài tập về phương trình bậc hai một ẩn

Bài 1.8

a) Đồ thị hàm số đi qua điểm (-2 ; -4) khi và chỉ khi :

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận