Hàm số bậc nhất – chương II, Sách Bài tập Toán 9 Tập 1 -Phần Đại số

Hàm số bậc nhất 6. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ? Hãy xác định các hệ số a, b và xét xem hàm số nào đồng biến ? Hàm số nào nghịch biến ?a) y = 3 – 0,5x ;b) y = – 1,5x ;c) y = 5 – 2;d) y = ( – 1)x + 1;e) y = (x – );f) y + = x – .>> Xem thêm đáp án câu 6 tại đây. 7. Cho hàm số bậc nhất y = (m + 1)x + 5. a) Tìm giá trị của m để hàm số y là hàm số đồng biến ; b) Tìm...

Có thể bạn quan tâm:

Hàm số bậc nhất

6. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ? Hãy xác định các hệ số a, b và xét xem hàm số nào đồng biến ? Hàm số nào nghịch biến ?

a) y = 3 – 0,5x ; b) y = – 1,5x ; c) y = 5 – 2x^2 ;
d) y = (sqrt{2} – 1)x + 1; e) y = sqrt{3} (x – sqrt{2} ); f) y + sqrt{2} = x – sqrt{3} .

>> Xem thêm đáp án câu 6 tại đây.

7. Cho hàm số bậc nhất y = (m + 1)x + 5.

a) Tìm giá trị của m để hàm số y là hàm số đồng biến ;

b) Tìm giá trị của m để hàm số y là hàm số nghịch biến.

>> Xem thêm đáp án câu 7 tại đây.

8. Cho hàm số y = (3 – sqrt{2} )x + 1.

a) Hàm số là đồng biến hay nghịch biến trên R ? Vì sao ?

b) Tính các giá trị tương ứng của y khi x nhận các giá trị sau :

0; 1; sqrt{2} 3 + sqrt{2} 3sqrt{2}

c) Tính các giá trị tương ứng của x khi y nhận các giá trị sau :

0; 1; 8 2 + sqrt{2} 2sqrt{2}

>> Xem thêm đáp án câu 8 tại đây.

9. Một hình chữ nhật có kích thước là 25cm và 40cm. Người ta tăng mỗi kích thước của hình chữ nhật thêm x cm. Gọi S và P thứ tự là diện tích và chu vi của hình chữ nhật mới tính theo x.

a) Hỏi rằng các đại lượng S và P có phải là hàm số bậc nhất của x không ? Vì sao ?

b) Tính các giá trị tương ứng của P khi x nhận các giá trị (tính theo đơn vị cm) sau :

0; 1; 1,5; 2,5; 3,5.

>> Xem thêm đáp án câu 9 tại đây.

10. Chứng minh rằng hàm số bậc nhất y = ax + b đồng biến khi a > 0 và nghịch biến khi a < 0.

>> Xem thêm đáp án câu 10 tại đây.

11. Với những giá trị nào của m thì các hàm số sau đây là hàm số bậc nhất ?

Hàm số bậc nhất

>> Xem thêm đáp án câu 11 tại đây.

12. Tìm trên mặt phẳng toạ độ tất cả các điểm :

a) Có tung độ bằng 5 ;

b) Có hoành độ bằng 2 ;

c) Có tung độ bằng 0 ;

d) Có hoành độ bằng 0 ;

e) Có hoành độ và tung độ bằng nhau ;

f) Có hoành độ và tung độ đối nhau.

>> Xem thêm đáp án câu 12 tại đây.

13. Tìm khoảng cách giữa hai điểm trên mặt phẳng toạ độ, biết rằng :

a) A(1 ; 1), B(5 ; 4) ;
b) M(- 2 ; 2), N(3 ; 5) ;
c) P(x_1 ; y_1 ), Q(x_2 ; y_2 ).

>> Xem thêm đáp án câu 13 tại đây.

Bài tập bổ sung

2.1. Trong các hàm số dưới đây, hàm số bậc nhất là :

Hàm số bậc nhất

>> Chọn D.

2.2. Trong các hàm số bậc nhất dưới đây, hàm số đồng biến là :

Hàm số bậc nhất

>> Chọn B.

2.3. Trong các hàm số bậc nhất dưới đây, hàm số nghịch biến là :

Hàm số bậc nhất

>> Chọn B.

Hàm số bậc nhất
a) Với điều kiện nào của m thì hàm số đã cho là hàm số bậc nhất ?

b) Tìm các giá trị của m để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất đồng biến trên R.

>> Xem thêm đáp án câu 2.4 tại đây.

>> Xem thêm

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: