Giải vở bài tập Toán 4, Bài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

| Tin mới | Tag:
1. Chia đều 9l nước mắm vào 12 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải

Ta lấy 9 lít nước mắm chia đều cho 12 chai

.

Vậy mỗi chai có số lít nước mắm là:

9 : 12 = b 98a (lít)

Đáp số: Mỗi chai chứa b 98a lít nước mắm

2. May 5 áo trẻ em hết 6m vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải ?

Tóm tắt:

b 98b

Bài giải:

Số mét vải dùng để may mỗi áo của trẻ em là:

6: 5 = b 98c (m)

Đáp số: Mỗi áo b 98c m

3. >, <, =

b 98d

4. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

b98e

Bình luận
0

Bình luận