Giải vở bài tập Toán 4, Bài 97: Phân số và phép chia số tự nhiên.

1. Viết thương số dưới dạng phân số (theo mẫu): 2. Viết phân số dưới dạng thương rồi tính (theo mẫu). 3. Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu bằng 1 (theo mẫu). 4. Có 3 cái bánh như nhau, chia đều cho 6 người. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu phần của cái bánh ?

Có thể bạn quan tâm:

1. Viết thương số dưới dạng phân số (theo mẫu):

bai 97a

2. Viết phân số dưới dạng thương rồi tính (theo mẫu).

bai 97b

3. Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu bằng 1 (theo mẫu).

bai 97c

4. Có 3 cái bánh như nhau, chia đều cho 6 người. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu phần của cái bánh ?

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: