Giải vở bài tập Toán 4, Bài 95: Luyện tập

| Tin mới | Tag:

4. Cho hình h tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình bình hành BEFC như hình vẽ bên. Tính diện tích hình h

Bài giải

hinh 95b

Diện tích hình chữ nhật là:

S = AD x DC = 4 x 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình bình hành là:

s = BC X FG = 4 x 3 = 12 (cm2)

(vì BC = AD, ABCD là hình chữ nhật)

Diện tích hình (h) là:

S(H) = S(ABCD) + S(BEFC) = 12 + 12 = 24 (cm2)

Đáp số: 24cm2

Bình luận
0

Bình luận