Giải vở bài tập Toán 4, Bài 95: Luyện tập

4. Cho hình tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình bình hành BEFC như hình vẽ bên. Tính diện tích hình Bài giải Diện tích hình chữ nhật là: S = AD x DC = 4 x 3 = 12 (cm2) Diện tích hình bình hành là: s = BC X FG = 4 x 3 = 12 (cm2) (vì BC = AD, ABCD là hình chữ nhật) Diện tích hình () là: S(H) = S(ABCD) + S(BEFC) = 12 + 12 = 24 (cm2) Đáp số: 24cm2

Có thể bạn quan tâm:


4. Cho hình h tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình bình hành BEFC như hình vẽ bên. Tính diện tích hình h

Bài giải

hinh 95b

Diện tích hình chữ nhật là:

S = AD x DC = 4 x 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình bình hành là:

s = BC X FG = 4 x 3 = 12 (cm2)

(vì BC = AD, ABCD là hình chữ nhật)

Diện tích hình (h) là:

S(H) = S(ABCD) + S(BEFC) = 12 + 12 = 24 (cm2)

Đáp số: 24cm2

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: