Giải vở bài tập Toán 4, Bài 93: Hình bình hành

| Tin mới | Tag:
1. Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm:

bai 93a

2. Cho các hình sau:

b93b

Viết các chữ “có” hoặc “không” vào các ô trống của bảng sau:

Hình

Đặc điểm
(1) (2) (3) (4) (5)
Có 4 cạnh và 4 góc Không
Có 2 cặp cạnh đối diện song song Không Không
Có 2 cặp cạnh đối diện bằng nhau Không Không
Có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau Không Không Không Không
Có ít nhất 1 góc vuông Không Không Không

3. (Học sinh tự giải)

Bình luận
0

Bình luận