Giải vở bài tập Toán 4, Bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5

1. Trong các số 85 ; 56 ; 98 ; 1110 ; 617 ; 6714 ; 9000 ; 2015 ; 3430 ; 1053: a) Các số chia hết cho 5 là: 85 ; 1110 ; 9000 ; 2015 ; 3430 b) Các số không chia hết cho 5 là: 56 ; 98 ; 617 ; 6714 ; 1053. 2. Viết vào chỗ chấm số chia hết cho 5 thích hợp: a) 230 < 235 < 240 b) 4525 < 4530 < 4535 c) 175 ; 180 ; 185 ; 190 ; 195 ; 200. 3. Với 3 chữ số 5 ; 0 ; 7 hãy viết các số có 3 chừ số và chia hết cho 5, mỗi chữ số có cả 3 chữ...

Có thể bạn quan tâm:

1. Trong các số 85 ; 56 ; 98 ; 1110 ; 617 ; 6714 ; 9000 ; 2015 ; 3430 ; 1053:

a) Các số chia hết cho 5 là: 85 ; 1110 ; 9000 ; 2015 ; 3430

b) Các số không chia hết cho 5 là: 56 ; 98 ; 617 ; 6714 ; 1053.

2. Viết vào chỗ chấm số chia hết cho 5 thích hợp:

a) 230 < 235 < 240

b) 4525 < 4530 < 4535

c) 175 ; 180 ; 185 ; 190 ; 195 ; 200.

3. Với 3 chữ số 5 ; 0 ; 7 hãy viết các số có 3 chừ số và chia hết cho 5, mỗi chữ số có cả 3 chữ sô đó là: ; 570 ; 750 ; 705.

4. Trong các số 35 ; 8 ; 57 ; 660 ; 3000 ; 5553.

a) Các số chia hết cho 5 và chia hết cho 2 là: 660; 3000.

b) Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 35.

c) Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là: 8.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: