Giải vở bài tập Toán 4, Bài 174: Luyện tập chung

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 3 yến = 30kg 1 yến 5kg = 15kg 50kg = 5 yến b) 6 tạ = 600kg 2 tạ 25kg = 225kg 500kg = 5 tạ 9 tạ = 90 yến 1000kg = 10 tạ = 1 tấn 3 tạ 5kg = 305kg c) 1 tấn = 1000kg 2 tấn = 2000kg 5000kg = 5 tấn 1 tấn = 10 tạ 12 tấn = 12000kg 4 tấn 70kg = 4070kg 3. Tính: 4. Có 40 học sinh đang tập hát, trong đó số học sinh trai bằng số học sinh gái. Hỏi có bao nhiêu học sinh trai đang tập hát...

Có thể bạn quan tâm:


2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 yến = 30kg 1 yến 5kg = 15kg 50kg = 5 yến

b) 6 tạ = 600kg 2 tạ 25kg = 225kg 500kg = 5 tạ

9 tạ = 90 yến 1000kg = 10 tạ = 1 tấn 3 tạ 5kg = 305kg

c) 1 tấn = 1000kg 2 tấn = 2000kg 5000kg = 5 tấn

1 tấn = 10 tạ 12 tấn = 12000kg 4 tấn 70kg = 4070kg

3. Tính:

bai 174a
4. Có 40 học sinh đang tập hát, trong đó số học sinh trai bằng h3 20 số học sinh gái. Hỏi có bao nhiêu học sinh trai đang tập hát ?

Tóm tắt

bai 174b

Bài giải

Theo đề bài, tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8 (phần)

Số học sinh trai đang tập hát là:

40 : 8 x 3 = 15 (học sinh)

Đáp số: 15 học sinh

5. Hình nào có đặc điểm thích hợp thì viết dấu (x) vào ô trống tương ứng:

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: