Giải vở bài tập Toán 4, Bài 170: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

2. Một trường có 1025 học sinh, trong đó số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 147 bạn. Tính số học sinh nam, số học sinh nữ của trường đó. Tóm tắt Bài giải Hai lần số học sinh nữ là: 1025 – 147 = 878 (học sinh) Số học sinh nữ là: 878 : 2 = 439 (học sinh) Số học sinh nam là: 439 + 147 = 586 (học sinh) Đáp số: 439 học sinh nữ 586 học sinh nam 3. Số trung bình cộng của hai số bằng 262. Số...

Có thể bạn quan tâm:

2. Một trường có 1025 học sinh, trong đó số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 147 bạn. Tính số học sinh nam, số học sinh nữ của trường đó.

Tóm tắt

bai 170a

Bài giải

Hai lần số học sinh nữ là:

1025 – 147 = 878 (học sinh)

Số học sinh nữ là:

878 : 2 = 439 (học sinh)

Số học sinh nam là:

439 + 147 = 586 (học sinh)

Đáp số: 439 học sinh nữ

586 học sinh nam

3. Số trung bình cộng của hai số bằng 262. Số thứ nhất hơn số thứ hai là 226. Tìm hai số.

Tóm tắt

bai 170b

Bài giải:

Tổng hai số là:

262 x 2 = 524

Hai lần số thứ nhất là:

524 + 226 = 750

Số thứ nhất là:

750 : 2 = 375

Số thứ hai là:

375 – 226 = 149

Đáp số: Số thứ hai là 149

Số thứ nhất là 375

4. Số trung bình cộng hai số bằng 1000. Nếu số thứ hai giảm đi 468 đơn vị thì được số thứ nhất. Tìm hai số đó.

Tóm tắt

bai 170c

Bài giải

Tổng hai số là:

1000 x 2 = 2000

Hai lần số thứ nhất là:

2000 – 468 = 1532

Số thứ nhất là:

1532 : 2 = 766

Số thứ hai là:

766 + 468 = 1234

Đáp số: Số thứ hai là 1234

Số thứ nhất là 766

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: