Giải vở bài tập Toán 4, Bài 165: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1 thế kỷ = 100 năm 1 ngày = 24 giờ 1 năm =12 tháng 1 giờ = 60 phút = 365 (hay 366) ngày 1 phút = 60 giây 1 tháng = 30 (hay 31) ngày ... (tháng hai có 28 ngày hay 29 ngày) a) 6 giờ = 360 phút 1 giờ 36 phút = 96 phút 9600 giây = 160 phút giờ = 15 phút b) 12 phút = 720 giây 2 phút 15 giây =135 giây 1 giờ = 3600 giây phút = 20 giây c) 10 thế kỷ = 1000 năm 6 năm 6 tháng = 78 tháng 100 năm = 1 thế...

Có thể bạn quan tâm:

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 thế kỷ = 100 năm 1 ngày = 24 giờ

1 năm =12 tháng 1 giờ = 60 phút

= 365 (hay 366) ngày 1 phút = 60 giây

1 tháng = 30 (hay 31) ngày …

(tháng hai có 28 ngày hay 29 ngày)

a) 6 giờ = 360 phút 1 giờ 36 phút = 96 phút

9600 giây = 160 phút hinh b giờ = 15 phút

b) 12 phút = 720 giây 2 phút 15 giây =135 giây

1 giờ = 3600 giây bai 163d phút = 20 giây

c) 10 thế kỷ = 1000 năm 6 năm 6 tháng = 78 tháng

100 năm = 1 thế kỷ bai 164b ngày = 12 giờ

3. <, >, =

2 giờ 30 phút < 180 phút

450 giây > 7 phút 0 giây

bai 164c thế kỷ = 10 năm

36 tháng < 3 năm 2 tháng

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một đồng hồ chạy chậm 7 phút. Hiện tại đang chạy là 11 giờ 5 phút. Hỏi đồng hồ đó đang chỉ mấy giờ ?

A. 10 giờ 58 phút B. 11 giờ

c. 11 giờ 12 phút D. 11 giờ 19 phút

Đáp án: A

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: