Giải vở bài tập Toán 4, Bài 149: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

| Tin mới | Tag:

2. Quãng đường từ bản A đến bản B dài 12km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100 000, quãng đường đó dài mấy xăng-ti-mét?

Tóm tắt

bai 149a

Bài giải

12km = 1 200 000cm

Trên bản đồ quãng đường từ bản A đến bản B dài là:

1200000 : 100000 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

3. Sân khấu trường em là hình chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 6m. Bạn An đã vẽ sân khấu trên bản đồ có tỉ lệ là 1:200. Hỏi trên bản đồ, độ dài mỗi cạnh sân khấu là mấy xăng-ti-mét?

Tóm tắt

bai 149b

Bài giải

10m = 1000cm; 6m = 600cm

Chiều dài sân khấu trên bản đồ là:

1000 : 200 = 5 (cm)

Chiều rộng sân khấu trên bản đồ là:

600 : 200 = 3(cm)

Đáp số: Chiều dài 5cm

Chiều rộng 3cm

Bình luận
0

Bình luận