Giải vở bài tập Toán 4, Bài 147: Tỉ lệ bản đồ

| Tin mới | Tag:
1. Viết vào chỗ chấm:

bai 147a
+ Bản đồ Việt Nam được vẽ theo tỉ lệ là 1 : 10 000 000.

+ Độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là: 10 000 000cm.

2. Nối tương ứng độ dài “thu nhỏ” trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 với “độ dài thật”:

bai 147b

3. Viết vào ô trống:

Tỉ lệ bản đồ 1 : 1000 1 : 300 1 : 10 000 1 : 500
Độ dài thu nhỏ 1mm 1cm 1dm 1m
Độ dài thật 1000mm 300cm 10 000dm 500m

4. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000, quãng đường từ A đến B đo được 1 dm.

Như vậy độ dài thật của quãng đường AB là:

a) 10 000m S b) 10 000dm Đ c) 10 000cm S d) 1km Đ

Bình luận
0

Bình luận