Giải vở bài tập Toán 4, Bài 146: Luyện tập

| Tin mới | Tag:
1. Tính:

bai146a

2. Tính diện tích một hình bình hành có độ dài đáy là 20cm, chiều cao bằng bai 146b độ dài đáy.

Tóm tắt

bai 146c

Bài giải

Chiều cao là:

20 x 2 : 5 = 8 (cm)

Diện tích là:

8 x 20 = 160 (cm2)

Đáp số: 160cm2
3. Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi của con bằng bai 146d tuổi mẹ. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi?

Tóm tắt

bai 146e

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

7 – 2 = 5 (phần)

Tuổi mẹ là:

25 : 5 x 7 = 35 (tuổi)

Đáp số: Mẹ 35 tuổi

4. Viết phân số tối giản chỉ phần đã tô đậm của mỗi hình sau:

bai 146f

Bình luận
0

Bình luận