Giải vở bài tập Toán 4, Bài 145: Luyện tập chung

| Tin mới | Tag:
1. Tổng của hai số 150. Tìm hai số đó biết:

a) Tỉ số của hai số đó là h1
b) Tỉ số của hai số đó là h2

a) Tóm tắt

h3

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

4 + 6 = 10 (phần)

Số lớn là:

150 : 10 x 6 = 90

Số bé là:

150 – 90 = 60

Đáp số: Số lớn là 90

Số bé là 60

b) Tóm tắt

h4

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

2 + 3 = 5 phần

Số lớn là:

150 : 5 x 3 = 90

Số bé là:

150 – 90 = 60

Đáp số:

Số lớn là: 90

Số bé là: 60

2. Hiệu của hai số là 20. Tìm hai số đó biết:

a) Tỉ số của hai số đó là 6:2

b) Số lớn gấp 3 lần số bé

a) Tóm tắt

h5

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

6 – 2 = 4 (phần)

Số lớn là:

20 : 4 x 6 = 30

Số bé là:

30 – 20 = 10

Đáp số:

Số lớn là 30

Số bé là 10

b) Tóm tắt

h6

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Số lớn là:

20 : 2 x 3 = 30

Số bé là:

30 – 20 = 10

Đáp số:

Số lớn là 30

Số bé là 10

3. Viết tỉ số vào ô trống:

h7

Bình luận
0

Bình luận