Giải vở bài tập Toán 4, Bài 144: Luyện tập

1. Viết số hoặc tỉ số vào ô trống: a) Tóm tắt Bài giải Hiệu của hai số bằng 12 Số lớn được biểu thị là 4 phần bằng nhau Số bé được biểu thị là 1 phần như thế Tỉ số của số lớn và số bé là 4:1 hay Hiệu số phần bằng nhau là 3 phần b) Tóm tắt Hiệu số của hai số bằng 35 Số bé được biểu thị là 1 phần Số lớn được biểu thị là 2 phần như thế Tỉ số của số bé và...

Có thể bạn quan tâm:

1. Viết số hoặc tỉ số vào ô trống:

a) Tóm tắt

h1

Bài giải

Hiệu của hai số bằng 12

Số lớn được biểu thị là 4 phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là 1 phần như thế

Tỉ số của số lớn và số bé là 4:1 hay h2
Hiệu số phần bằng nhau là 3 phần

b) Tóm tắt

h3
Hiệu số của hai số bằng 35

Số bé được biểu thị là 1 phần

Số lớn được biểu thị là 2 phần như thế

Tỉ số của số bé và số lớn là 1:2 hay h5
Hiệu số phần bằng nhau là 1 phần

2. Mẹ hơn con 26 tuổi. Tính tuổi của mỗi người, biết rằng tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

Tóm tắt

h4

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Tuổi của con là: 26 : 2 x 1 = 13 (tuổi)

Tuổi của mẹ là: 13 + 26 = 39 (tuổi)

Đáp số: Con: 13 tuổi

Mẹ: 39 tuổi

3. Dựa vào sơ đồ, giải bài toán:

h6

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

5 – 1 = 4 (phần)

Số con trâu là:

72 : 4 x 1 = 18 (con)

Số con bò là:

18 + 72 = 90 (con)

Đáp số: 18 con trâu

90 con bò

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: