Giải vở bài tập Toán 4, Bài 142: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

1. Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm: a) Tóm tắt Bài giải Hiệu của hai số bằng 12 Số lớn được biểu thị là 5 phần bằng nhau Số bé được biểu thị là 2 phần như thế Tỉ số của số lớn và số bé là 5 : 2 hay Hiệu số phần bằng nhau là 3 phần. b) Tóm tắt Bài giải Hiệu của hai số bằng 8 Số lớn được biểu thị là 3 phần bằng nhau Số bé được biểu thị là 4 phần như thế Tỉ...

Có thể bạn quan tâm:

1. Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm:

a) Tóm tắt

h1

Bài giải

Hiệu của hai số bằng 12

Số lớn được biểu thị là 5 phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là 2 phần như thế

Tỉ số của số lớn và số bé là 5 : 2 hay h2
Hiệu số phần bằng nhau là 3 phần.

b) Tóm tắt

h3

Bài giải

Hiệu của hai số bằng 8

Số lớn được biểu thị là 3 phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là 4 phần như thế

Tỉ số của số lớn và số bé là 3 : 4 hay h4
Hiệu số phần bằng nhau là 1 phần.

2. Hiệu hai số là 34. Tỉ số của hai số đó là aa Tìm hai số đó.

Tóm tắt

h5

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

5 – 3 = 2 (phần)

Số lớn là:

34 : 2 x 5 = 85

Số bé là:

85 – 34 = 51

Đáp số:

Số lớn: 85

Số bé: 51

3. Đoạn đường AB ngắn hơn đoạn đường CD là 2km. Tìm chiều dài mỗi đoạn đường đó, biết rằng chiều dài của đoạn thẳng AB bằng h4 13 chiều dài của đoạn thẳng CD.

Tóm tắt

h6

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

4 – 3 = 1 (phần)

Đoạn đường AB là:

2 : 1 x 3 = 6 (km)

Đoạn đường CD là:

6 + 2 = 8 (km)

Đáp số: Đoạn đường AB 6km

Đoạn đường CD 8km

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: