Giải vở bài tập Toán 4, Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

1. Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm: a) Tóm tắt Bài giải: Tổng của hai số bằng 35. Số bé được biểu thị là 3 phần bằng nhau. Số lớn được biểu thị là 4 phần như thế Tỉ số của số bé và sô lớn là 3 : 4 hay b) Tóm tắt: Tổng số phần bằng nhau là 7 phần. Bài giải Tống của hai số bằng 63. Số lớn được biểu thị là 5 phần bằng nhau. Số bé được biểu thị là 4 phần như...

Có thể bạn quan tâm:

1. Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm:

a) Tóm tắt

h1

Bài giải:

Tổng của hai số bằng 35.

Số bé được biểu thị là 3 phần bằng nhau. Số lớn được biểu thị là 4 phần như thế

Tỉ số của số bé và sô lớn là 3 : 4 hay h2

b) Tóm tắt:

h3

Tổng số phần bằng nhau là 7 phần.

Bài giải

Tống của hai số bằng 63.

Số lớn được biểu thị là 5 phần bằng nhau. Số bé được biểu thị là 4 phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là 5 : 4 hay h4 .

Tổng số phần bằng nhau là 9 phần.

2. Tổng của hai số là 45. Tỉ số của hai số đó là h5 . Tìm hai số đó.

Tóm tắt

h6

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Số bé là: 45 : 5 x 2 = 18

Số lớn là: 45 – 18 = 27

Đáp số: Số bé 18

Số lớn 27

3. Một cửa hàng đã bán 49kg gạo, trong đó số gạo nếp bằng asố gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam mỗi loại ?

Tóm tắt

h7

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số ki-lô-gam gạo nếp cửa hàng bán được là: 49 : 7 x 2 = 14 (kg)

Số ki-lô-gam gạo tẻ cửa hàng bán được là: 49 – 14 = 35 (kg)

Đáp số: Gạo nếp 14kg

Gạo tẻ 35kg

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: