Giải vở bài tập Toán 4, Bài 134: Diện tích hình thoi

| Tin mới | Tag:
1. Đánh dấu (x) vào ô trống dưới hình thoi có diện tích bé hơn 20cm2:

h1

2. Viết vào ô trống:

Hình thoi (1) (2) (3)
Đường chéo 12cm 16dm 20m
Đường chéo 7cm 27dm 5m
Diện tích 42cm2 216dm2 50m2

3. Một mảnh bìa hình thoi có độ dài các đường chéo là 10cm và 24cm. Tính diện tích mảnh bìa đó.

Tóm tắt:

h2

AC = m;

BD = n.

?

Diện tích mảnh bìa là:

h3 = 120 (cm2)

Đáp số: 120 (cm2)

Bình luận
0

Bình luận