Giải vở bài tập Toán 4, Bài 132: Luyện tập chung

1. Cho các phân số: a) Rút gọn phân số: b) Viết các phân số đều có mẫu số là 40 và bằng các phân số đã cho: c) Trong các phân số trên có những phân số bằng nhau là: và 2. Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều thành 4 tổ. Hỏi: a) 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp ? b) 3 tố có bao nhiêu học sinh ? Tóm tắt Bài giải: a) Trong lớp chia thành 4 tổ. Vây 3 tố chiếm số học sinh của...

Có thể bạn quan tâm:

1. Cho các phân số:

h1

a) Rút gọn phân số:

h2

b) Viết các phân số đều có mẫu số là 40 và bằng các phân số đã cho:

h3

c) Trong các phân số trên có những phân số bằng nhau là: h4h5

2. Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều thành 4 tổ.

Hỏi:

a) 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp ?

b) 3 tố có bao nhiêu học sinh ?

Tóm tắt

h6

Bài giải:

a) Trong lớp chia thành 4 tổ.

Vây 3 tố chiếm h7 số học sinh của lớp

b) Mỗi tổ có số học sinh là:

32 : 4 = 8 (học sinh)

Số học sinh có trong 3 tổ là:

8 x 3 =24 (học sinh)

Đáp số: a) h7 5

b) 24 học sinh

3. Một tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng lên trạm vũ trụ. Biết h8 khối lượng hàng là thiết bị thay thế. Hỏi tàu vũ trụ đó chở bao nhiêu tấn thiết bị thay thế ?

Tóm tắt:

Tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng

Thiết bị thay thế h8 3 khối lượng

Thiết bị thay thế: …..tấn?

Bài giải

Giá trị một phần là:

20 : 5 = 4 (tấn)

Số hàng thiết bị thay thế mà tàu vũ trụ chở là:

4 x 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

4. Có một kho gạo, lần đầu người ta lấy ra 25 500kg gạo, lần sau lấy ra số gạo bằng h9 số gạo lấy lần đầu thì trong kho còn lại 14 300kg gạo. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu tấn gạo ?

Tóm tắt

Một kho gạo, người ta lấy

Lần đầu lấy: 25 500kg gạo

Lần sau lấy: h9 2 số gạo lần đầu

Còn lại: 14 300 kg gạo

Trong kho có: …….kg gạo

Bài giải

Theo đề bài là lần sau lấy h9 2 số gạo lần đầu. Tức là lần đầu chia làm 5 phần thì lần hai chiếm 2 phần.

Số gạo lần sau lấy đi là:

25500 : 5 x 2 = 10200 (kg)

Số gạo có trong kho lúc đầu là:

25500 + 10200 + 14300 = 50000 (kg)

Đáp số: 50 000kg

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: