Giải vở bài tập Toán 4, Bài 131: Luyện tập chung

| Tin mới | Tag:
1. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) vào ô trống:

h1

2. Tính:

h2

3. Tính:

h3

4. Người ta cho một vòi nước chảy vào bế chưa có nước. Lần thứ nhất chảy được h4 bể. Lần thứ hai chảy thêm h5 bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa chảy hết?

Tóm tắt

h6

Bài giải

Hai lần vòi nước chảy được vào trong bể là:

h7

Số phần còn lại trong bể nước chưa chảy hết là:

h8

Bình luận
0

Bình luận