Giải vở bài tập Toán 4, Bài 130: Luyện tập chung

| Tin mới | Tag:
1. Tính:

h1

2. Tính:

h2
3. Một tấm vải được chia thành ba phần. Phần thứ nhất bằng h3 tấm vải, phần thứ hai bằng h4 tấm vải. Hỏi:

a) Cả hai phần gộp lại bằng mấy phần của tấm vải ?

b) Phần thứ ba bằng mấy phần của tấm vải ?

Tóm tắt

h5

Bài giải:

a) Hai phần gộp lại bằng số phần của tấm vải là:

h6
b) Phần thứ ba bằng số phần của tấm vải là:

h7

4. Có 9 chai, mỗi chai chứa h3 7 lít mật ong. Người ta chia đều số mật ong cho 4 người. Hỏi mỗi người được mấy lít mật ong?

Tóm tắt

Bốn người: 9 chai mật ong.

Một người: …….mật ong?

Bài giải

Số lít mật ong trong 9 chai là:

h8

Số lít mật ong của mỗi người là:

h9

Bình luận
0

Bình luận