Giải vở bài tập Toán 4, Bài 121: Luyện tập chung

| Tin mới | Tag:
1. Tính y:

bai 120a

2. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức sau:

bai 120b
bai 120c

3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

bai 120d
4. Trong số các bài kiểm tra môn Toán cuối học kỳ I của khối lớp Bốn có bai 120e có bài đạt điểm khá. Biết số bài đạt điểm giỏi và điểm khá là bai 120f số bài kiểm tra. Hỏi số bài đạt điểm giỏi chiếm bao nhiêu phần của bài kiểm tra?

Tóm tắt

bai 120g

Bài giải

bai 120h

Bình luận
0

Bình luận