Giải vở bài tập Toán 4, Bài 120: Luyện tập

1. Tính: 2. Tính: 3. Tính(theo mẫu): 4. Vườn rau nhà Hà có diện tích trồng rau cải, diện tích trồng su hào. Hỏi: a) Diện tích trồng rau cải và su hào bằng bao nhiêu phần của diện tích vườn ? b) Diện tích trồng su hào nhiều hơn diện tích trồng rau cải bao nhiêu phần của diện tích vườn ? Tóm tắt: Bài giải Diện tích trồng rau cải và su hào là: Diện tích trồng su hào nhiều hơn diện tích trồng...

Có thể bạn quan tâm:

1. Tính:

bai 120a

2. Tính:

bai 120b

3. Tính(theo mẫu):

bai 120c

4. Vườn rau nhà Hà có bai 120d diện tích trồng rau cải, bai 120e diện tích trồng su hào. Hỏi:

a) Diện tích trồng rau cải và su hào bằng bao nhiêu phần của diện tích vườn ?

b) Diện tích trồng su hào nhiều hơn diện tích trồng rau cải bao nhiêu phần của diện tích vườn ?

Tóm tắt:

bai 120f

Bài giải

Diện tích trồng rau cải và su hào là:

bai 120g

Diện tích trồng su hào nhiều hơn diện tích trồng rau cải là:

bai 120h

Đáp số: bai 120i diện tích vườn

bai 120k diện tích vườn

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: