Giải vở bài tập Toán 4, Bài 120: Luyện tập

| Tin mới | Tag:
1. Tính:

bai 120a

2. Tính:

bai 120b

3. Tính(theo mẫu):

bai 120c

4. Vườn rau nhà Hà có bai 120d diện tích trồng rau cải, bai 120e diện tích trồng su hào. Hỏi:

a) Diện tích trồng rau cải và su hào bằng bao nhiêu phần của diện tích vườn ?

b) Diện tích trồng su hào nhiều hơn diện tích trồng rau cải bao nhiêu phần của diện tích vườn ?

Tóm tắt:

bai 120f

Bài giải

Diện tích trồng rau cải và su hào là:

bai 120g

Diện tích trồng su hào nhiều hơn diện tích trồng rau cải là:

bai 120h

Đáp số: bai 120i diện tích vườn

bai 120k diện tích vườn

Bình luận
0

Bình luận