Giải vở bài tập Toán 4, Bài 119: Phép trừ phân số (tiếp theo)

1. Tính: 2. Tính: 3. Một trại chăn nuôi gia súc có tấn thức ăn, ngày hôm qua đã sử dụng hết tấn. Hỏi trại còn bao nhiêu tấn thức ăn? Tóm tắt: Bài giải: Số thức ăn còn lại trong trại là: 4. Có hai vòi nước cùng chảy vào bể, vòi thứ nhất một giờ chảy được bể, vòi thứ hai một giờ chảy được bể. Hỏi trong một giờ vòi thứ nhất chảy được nhiều hơn vòi thứ hai bao nhiêu phần...

Có thể bạn quan tâm:

1. Tính:

bai 119a

2. Tính:

bai 119b

3. Một trại chăn nuôi gia súc có bai 119c tấn thức ăn, ngày hôm qua đã sử dụng hết bai 119d tấn. Hỏi trại còn bao nhiêu tấn thức ăn?

Tóm tắt:

bai 119e

Bài giải:

Số thức ăn còn lại trong trại là:

bai 119g

4. Có hai vòi nước cùng chảy vào bể, vòi thứ nhất một giờ chảy được bai 119h bể, vòi thứ hai một giờ chảy được bai 119k bể. Hỏi trong một giờ vòi thứ nhất chảy được nhiều hơn vòi thứ hai bao nhiêu phần của bể nước?

Tóm tắt:

bai 119m
Bài giải:

Trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai là:

bai 119n

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: