Giải vở bài tập Toán 4, Bài 118: Phép trừ phân số

| Tin mới | Tag:
1. Tính:

bai 118a

2. Rút gọn rồi tính:

bai 118b

3. Tính rồi rút gọn:

bai 118c

4. Hưởng ứng đợt tiêm chủng cho trẻ em, xã Hòa Bình ngày thứ nhất có bai 118d số trẻ em trong xã đã đi tiêm chủng, ngày thứ hai có bai 118e số trẻ em trong xã đã đi tiêm chủng. Hỏi ngày thứ hai số trẻ em đã đi tiêm chủng nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu phần của số trẻ em trong xã ?

Tóm tắt

bai 118f

Bài giải

Số trẻ em ngày thứ hai tiêm nhiều hơn ngày thứ nhất là:

bai 118g

Bình luận
0

Bình luận