Giải vở bài tập Toán 4, Bài 112: Luyện tập chung

1. Viết chữ số thích hợp vào ô trống, sao cho: a) chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2. b) chia hết cho 2 và chia hết cho 5. c) chia hết cho 2 và chia hết cho 3. d) chia hết cho 2 và chia hết cho 9. 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Một đàn gà có 35 gà trống và 51 gà mái. Vậy tổng số gà trong đàn là 86 con. a) Phân số chỉ phần gà trống trong cả đàn gà là: b) Phân số chỉ phân gà mái trong cả...

Có thể bạn quan tâm:

1. Viết chữ số thích hợp vào ô trống, sao cho:

a) bai 112a chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2.

b) bai 112b chia hết cho 2 và chia hết cho 5.

c) bai 112c chia hết cho 2 và chia hết cho 3.

d) bai 112d chia hết cho 2 và chia hết cho 9.

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Một đàn gà có 35 gà trống và 51 gà mái. Vậy tổng số gà trong đàn là 86 con.

a) Phân số chỉ phần gà trống trong cả đàn gà là: bai 112e

b) Phân số chỉ phân gà mái trong cả đàn gà là: bai 112g

3. Khoanh vào những phân số bằng a :

bai 112h

4. Các phân số bai 112i viết theo thứ tự từ lớn đến bé:

Vì hai phân số bai 112k có tử số bằng nhau nên mẫu số lớn thì phân số đó nhỏ suy ra: bai 112l(1)

Mặt khác ta lại có:

bai 112m
Từ (1) và (2) ta có thể viết như sau: bai 112n
Các phân số có thứ tự từ lớn đến bé là: bai 112o

5. Viết tiếp vào chỗ chấm:

bai 112p

a) Độ dài đáy DC là: 5 (cm)

Chiều cao AH là: 3 (cm)

b) Diện tích hình bình hành ABCD là:

15 (cm2)

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: