Giải vở bài tập Toán 4, Bài 111: Luyện tập chung.

| Tin mới | Tag:
1. >, <, =

bai 111a

2. Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

bai 111b

3. Viết phân số có tử số, mẫu số là số lẻ lớn hơn 6 và bé hơn 10.

Vì phân số có tử số, mẫu số là số lẻ lớn hơn 6 nhỏ hơn 10.

Vậy tử số đó có thể là 7 và 9.

a) Phân số đó bé hơn 1. Vậy phân số đó là hinh a
b) Phân số đó bằng 1. Vậy phân số đó là bai 111d
c) Phân số đó lớn hơn 1. Vậy phân số đó là bai 111e

4. Tính:

bai 111g

Bình luận
0

Bình luận