Giải vở bài tập Toán 4, Bài 108: Luyện tập

| Tin mới | Tag:
1. >, <, =

bai 108a

2. >, <, =

bai 108b

3. a) Khoanh vào số lớn nhất:

bai 108c

b) Khoanh vào số bé nhất

bai 108d

4. Viết các phân số bai 108e theo thứ tự:

a. Từ bé đến lớn: bai 108g
b. Từ lớn đến bé: bai 108h

5. Nêu cách so sánh hai phân số bai 108i:Đầu tiên ta phải đưa hai phân số về cùng mẫu số đế dễ so sánh. Khi đó ta thấy tử của phân số nào lớn thì phân số đó sẽ lớn hơn.

bai 108f

Bình luận
0

Bình luận