Giải vở bài tập Toán 4, Bài 107: So sánh hai phân số có cùng mẫu số

| Tin mới | Tag:
1. >, <, =

bai 107a

2. >, <, =

bai 107b

3. Các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 4 tử số khác 0 là: Các phân số bé hơn 1 mà có mẫu số cố định là 4. Vậy tử số phải là các số bé hơn mầu số nghĩa là các số phải là 1 ; 2 ; 3.

Vậy các phân số đó là: bai 107c

4. Viết các phân số bai 107dtheo thứ tư từ bé đến lớn: Vì phân số có mẫu số như nhau suy ra tử số mà lớn thì phân số đó lớn. Vậy các phân số đó là:

bai 107e

Bình luận
0

Bình luận