Giải vở bài tập Toán 4, Bài 104: Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

| Tin mới | Tag:
1. Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu):

bai 104a
bai 104b

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Quy đồng mẫu số các phân số bai 104c với MSC là 24

bai 104d

Bình luận
0

Bình luận