Giải vở bài tập Toán 4, Bài 102: Luyện tập

| Tin mới | Tag:
1. Rút gọn các phân số:

bai 102a

2. Khoanh vào những phân số bằng bai 102b:

bai 102c

3. Khoanh tròn vào những phân số bằng aa:

bai 102d

4. Tính (theo mẫu):

bai 102e

5. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

bai 102h

Bình luận
0

Bình luận