Giải toán 3 bài: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp) – trang 164 sgk

| Tin mới | Tag:

Câu 2: Trang 164 – sgk toán lớp 3

Có 10250 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Bình luận
0

Bình luận