Giải Bài Tập Vật Lý 7 SBT – Chương 3 – Bài 27. Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Bài 27. Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp Giải Bài Tập SBT 27.1 (Trang 68, Sách bài tập vật lý 7) Hướng dẫn : Các nguồn điện, các công tắc, các bóng đèn, các ampe kế mắc nối tiêp nên cường độ dòng điện tại các vị trí của mạch là như nhau. Giải: Số chỉ của các ampe kế trong các sơ đồ 27.1a, b, c, d SBT là như nhau. 27.2 (Trang 68, Sách bài tập...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 27. Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Giải Bài Tập SBT

27.1 (Trang 68, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn :

Các nguồn điện, các công tắc, các bóng đèn, các ampe kế mắc nối tiêp nên cường độ dòng điện tại các vị trí của mạch là như nhau.

Giải:

Số chỉ của các ampe kế trong các sơ đồ 27.1a, b, c, d SBT là như nhau.

27.2 (Trang 68, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Hai bóng đèn mắc nối tiếp chỉ có một đầu nối trực tiếp với nhau (không qua dụng cụ nào khác).

Giải:

Hai bóng đèn ở sơ đồ hình 27.2b SBT không mắc nối tiếp với nhau.

27.3 (Trang 68, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Cường độ dòng điện là như nhau ở tất cả các vị trí trong mạch mắc nối tiếp.

Giải:

Vì mạch mắc nối tiếp nên:

a) Ampe kế A2 chỉ 0,35A.

b) Cường độ dòng điện qua các bóng đèn (Đ1 và Đ2) là bằng nhau (0,3 5 A)

27.4 (Trang 68, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn :

Dùng công thức: U13 = U12 + U23.

Giải:

a) U13 = U12 + U23 = 2,4V + 2,5V = 4,9V.

b) U13 = U12 + U23

Suy ra U23 = U13 – U12 = 11,2V. – 5,8V = 5,4V.

c) U13 = U12 + U23

Suy ra U12 = U13 – U23 = 23,2V – 11,5V = 11,7V.

27.5 (Trang 69, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn B. Hình 27.5B.

27.6 (Trang 69, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn D. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là như nhau.

27.7 (Trang 69, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn A. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

27.8 (Trang 69, Sách bài tập vật lý 7)

ChọnC. I1 = I2 = I3.

27.9 (Trang 70, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn D. Cường độ dòng điện qua ba đèn bằng nhau.

27.10 (Trang 70, Sách bài tập vật lý 7)

a) Cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 và đi qua đèn Đ2 là 0,35A vì hai đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp với nhau.

b) U13 = U12 + U23 – 3,2V + 2,8V = 6

27.11 (Trang 70, Sách bài tập vật lý 7)

a) Cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 và Đ2: I1 = I2= 0,25A.

b) Hiệu điện thế U2 giữa hai đầu bóng đèn Đ2: U2 = U – U1 = 5,8 – 2,8 = 3V.

c) Độ sáng của hai bóng đèn sẽ tăng lên nếu thay nguồn điện đã cho bằng một nguồn điện khác sao cho số chỉ của vốn kế V là 6

27.12 (Trang 71, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn :

Hai đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp.

Vôn kế V đo hiệu điện thế giữa hai đầu ngoài của hai bóng đèn.

Vôn kế V1 đo hiệu điện thế giữa hai đầu của bóng đèn Đ1.

Giải:

Hiệu điện thế giữa hai đầu ngoài của hai bóng đèn bằng số chi vôn kế V bằng: U = 6,2V.

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đi bằng số chỉ của vôn kế V bằng: U1 = 3,2 V.

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2:

U2 = U – U1 = 6,2V – 3,2V = 3V.

27.13 (Trang 71, Sách bài tập vật lý 7)

Giải:

Hiệu điện thế giữa hai đầu ngoài của hai bóng đèn bằng số chỉ vôn kế V bằng: U = 5,8V.

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ] bằng số chỉ của vôn kế V1 bằng: U1 = 3,0V.

Hiệu điện thế giữa hai đàu bóng đèn Đ2:

U2 = U – U1 = 5,8V – 3,0V = 2,8V.

27.14 (Trang 71, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Hai đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp.

Vôn kế V đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở (công tắc K mở).

Vôn kế V đo hiệu điện thế giữa hai đầu ngoài của hai bóng đèn.

Vôn kế V1 đo hiệu điện thế giữa hai đầu của bóng đèn Đ1.

Vôn kế v2 đo hiệu điện thế giữa hai đầu của bóng đèn Đ2.

Giải:

a) Công tắc K mở: Um = 3V; U1m = 0V.

Công tắc K đóng: U = Uđ – U = 2,5V – 1,5V = 1V.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:giải bài tập vật lý 7
Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: