Giải bài tập vật lý 12 – Chương VII – Bài 39 : Phản ứng nhiệt hạch – Trang 200 SGK

Giải bài tập vật lý 12 Chương VII – Bài 39 : Phản ứng nhiệt hạch I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 200 sách giáo khoa ) – Giải Bài tập vật lý 12 II – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Bài 1 (trang 203 sách giáo khoa ) – Giải Bài tập vật lý 12 Điều kiện đế xảy ra phản ứng nhiệt hạch là: – Nhiệt độ cao khoảng 100 triệu độ. – Mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn. – Thời gian duy...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập vật lý 12

Chương VII – Bài 39 : Phản ứng nhiệt hạch

I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1 (trang 200 sách giáo khoa ) – Giải Bài tập vật lý 12

II – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 203 sách giáo khoa ) – Giải Bài tập vật lý 12

Điều kiện đế xảy ra phản ứng nhiệt hạch là:

– Nhiệt độ cao khoảng 100 triệu độ.

– Mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn.

– Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao 100 triệu độ phải đủ lớn.

Bài 2 (trang 203 sách giáo khoa ) – Giải Bài tập vật lý 12

Bài 3 (trang 203 sách giáo khoa ) – Giải Bài tập vật lý 12

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối:

12 + A = 13 ⇒ A = 1

6 + Z = 7 ⇒ Z = 1

Phản ứng hoàn chỉnh:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối:

13 = 13+ A ⇒ A = 0

7 = 6 + Z ⇒ Z = 1

Phản ứng hoàn chỉnh:

Áp dụng định luật bảo toàn diện tích và bảo toàn số khối:

13 + A = 14 ⇒ A = 1

6 + Z = 7 ⇒ Z = 1

Phản ứng hoàn chỉnh:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối:

14 + A = 15 ⇒ A= 1

7 + Z = 8 ⇒ Z = 1

Phản ứng hoàn chỉnh:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối:

15 = 15 + A ⇒ A = 0

8 = 7 + Z ⇒ Z= 1

Phản ứng hoàn chỉnh:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối:

15 + 1 = 12.+ A ⇒ A = 4

7+ 1 = 6 + Z ⇒ Z = 2 V

Phản ứng hoàn chỉnh:

Bài 4 (trang 203 sách giáo khoa ) – Giải Bài tập vật lý 12

Xem thêm Các hạt sơ cấp tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải bài tập vật lý 12
Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: