Giải bài tập vật lý 12 – Chương VII – Bài 36 : Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân – Trang 184 SGK

Giải bài tập vật lý 12 Chương VII – Bài 36 : Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 184 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12 Bảng 36.1 so sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học: Ví dụ: 2K + 2HCl → 2KCl + H2 Có sự biến đổi các phân tử: HCl biến đổi thành KCl. Có sự bảo toàn các nguyên tử: số các nguyên...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập vật lý 12

Chương VII – Bài 36 : Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1 (trang 184 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Bảng 36.1 so sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học.

Phản ứng hóa học:

Ví dụ: 2K + 2HCl → 2KCl + H2

Có sự biến đổi các phân tử: HCl biến đổi thành KCl.

Có sự bảo toàn các nguyên tử: số các nguyên tử trước và sau phản ứng băng nhau.

Có sự bảo toàn khối lượng nghỉ: tổng khối lượng nghỉ trước và sau phản ứng bằng nhau.

Phản ứng hạt nhân:

Có sự biến đổi các nguyên tố: nguyên tố ban đầu là He và N, nguyên tố sinh ra là H và O.

Không bảo toàn khối lượng nghỉ: tổng khối lượng nghỉ của các hạt sinh ra lớn hơn tổng khối lượng nghỉ của các hạt ban đầu.

II – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 186 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Chọn C.

Năng lượng liên kết riêng lớn nhất với các hạt nhân trung bình tức là những hạt nhân nằm ở khoảng giữa của bảng tuần hoàn có số khối A trong khoảng: 50 < A < 95.

Bài 2 (trang 186 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Chọn D. Bản chất lực tương tác giữa các nuclôn trong hạt nhân là lực tương tác mạnh.

Bài 3 (trang 187 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Chọn A. Phạm vi tác dụng của lực tương tác mạnh trong hạt nhân là

Bài 4 (trang 187 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Chọn C. Sắt.

Vì năng lượng liên kết riêng lớn nhất với các hạt nhân trung bình. Mà hạt nhân sắt có số khối trung bình (56).

Bài 5 (trang 187 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Bài 6 (trang 187 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Bài 7 (trang 187 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Bài 8 (trang 187 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Bài 9 (trang 187 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Chọn C.

Trong một phản ứng hạt nhân, động năng không được bảo toàn.

Bài 10 (trang 187 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Xem thêm Phóng Xạ tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải bài tập vật lý 12
Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: