Giải bài tập Toán 9 tập 1 – Hình học – Luyện tập – Bảng lượng giác

Giải bài tập toán 9 luyện tập bảng lượng giác Bài 20 (tr. 84 SGK) Dùng bảng lượng giác (có sử dụng phần hiệu chỉnh) hoặc máy tính bỏ túi, hãy tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư) : a) sin 70º13′; b) cos 25º32′; c) tan 43º10′; d) cot 32º15′. Giải: a) sin 70°13’ ≈ 0,9410. b) cos 25°32’ ≈ 0,9023. c) tan 43°10’ ≈ 0,9280. d) cot 32°15’ ≈ 1,5849. Bài 21 (tr. 84 SGK)...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập toán 9 luyện tập bảng lượng giác

Bài 20 (tr. 84 SGK) Dùng bảng lượng giác (có sử dụng phần hiệu chỉnh) hoặc máy tính bỏ túi, hãy tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư) :

a) sin 70º13; b) cos 25º32;

c) tan 43º10; d) cot 32º15.

Giải:

a) sin 70°13’ ≈ 0,9410. b) cos 25°32’ ≈ 0,9023.

c) tan 43°10’ ≈ 0,9280. d) cot 32°15’ ≈ 1,5849.

Bài 21 (tr. 84 SGK) Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x (làm tròn kết quả đến độ), biết rằng:

a) sin x=0,3495; b) cos x=0,5427;

c) tan x=1,5142; d) cot x=3,163.

Giải:

a) x ≈ 20°. b) x ≈ 57°.

c) x ≈ 57°. d) x ≈ 18°.

Bài 22 (tr. 84 SGK)

So sánh:

a) sin 20ºsin 70º; b) cos 5ºcos 63º15

c) tan 73º20 và tan 45º; d) cot 2ºcot 37º40

Hướng dẫn:

Nếu 0° < α, β < 90° và α < β thì:

– sin α < sin β và tan α < tan β

– cos α > cos β và cot α > cot β.

Giải:

a) 20° < 70° => sin 20° < sin 70°.

b) 25° < 63°15’ => cos 25° > cos 63°15’.

c) 73°20’ > 45° => tan 73°20’ > tan 45°.

d) 2° < 37°40’ => cot 2 > cot 37°40’.

Bài 23 (tr. 84 SGK) Tính:

Hướng dẫn:

Dùng định lí về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:

Nếu α + β = 90° thì:

sin α = cos β cos α = sin β

tan α = cot β cot α = tan β

Giải:

b) tan 58°- cot 32° = tan 58°- tan58″ = 0.

Bài 24 (tr. 84 SGK) Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần:

a) sin 78°, cos 14°, sin 47°, cos 87°;

b) tan 73°, cot 25°, tan 62°, cot 38°.

Hướng dẫn:

Dùng định lí về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:

– Nếu α + β = 90° thì:

sin α = cos ß cos α = sin β

tan α = cot ß cot α = tan ß

– Nếu 0° < α, ß < 90° và α < ß thì:

sin α < sin ß và tan α < tan ß

cos α > cos ß và cot α > cot ß.

Giải:

a) cos 14° = sin 76°; cos 87° = sin 3°.

Ta có: sin 3o< sin 47° < sin 76° < sin 87°.

Do đó: cos 87° < sin 47° < cos 14° < sin 87°.

b) cot 25° = tan 65°; cot 38° = tan 52°.

Ta có: tan 52° < tan 62° < tan 65° < tan 73°.

Do đó: cot 38° < tan 62° < tan 65° < tan 73°.

Bài 25 (tr. 84 SGK) So sánh:

a) tan 25°và sin 25°;

b) cot 32° và cos 32°;

c) tan 45° và cos 45°;

d) cot 60° và sin 30°.

Hướng dẫn:

Với góc nhọn α thì: sin α < tan α và cos α < cot α.

Giải:

a) tan 25° > sin 25°. b) cot 32° > cos 32°.

c) tan 45° > sin 45° = cos 45°. d) cot 60° > cos 60° = sin 30°.

Xem thêm Giải bài tập Toán 9 tập 1 – Hình học – Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: