Giải bài tập Toán 9 tập 1 – Bài 2. Hàm số bậc nhất

Giải bài tập Toán 9 hàm số bậc nhất Bài 8 (tr. 48 SGK) Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ? Hãy xác định các hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất nào đồng biến, nghich biến. a) y = 1 – 5x; b) y = -0,5x; c) y=(x+1) + y = 2(x+1)+3 d) y = 2+ 3. Hướng dẫn: – Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng: y = ax + b với a ≠ 0 – Nếu a > 0 thì hàm số bậc nhất đồng biến, a < 0...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập Toán 9 hàm số bậc nhất

Bài 8 (tr. 48 SGK)

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ? Hãy xác định các hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất nào đồng biến, nghich biến.

a) y = 1 – 5x; b) y = -0,5x;

c) y=sqrt{2} (x+1) + sqrt{3} y = 2(x+1)+3 d) y = 2x^{2} + 3.

Hướng dẫn:

– Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng: y = ax + b với a ≠ 0

– Nếu a > 0 thì hàm số bậc nhất đồng biến, a < 0 thì hàm số bậc nhất nghịch biến.

Giải:

a) Hàm số y = 1 – 5x là hàm số bậc nhất có a = – 5, b = 1

vì a = – 5 < 0 nên hàm số y = 1 – 5x nghịch biến.

b) Hàm số y = – 0,5x là hàm số bậc nhất có a = – 0,5; b = 0

vì a = – 0,5 < 0 nên hàm số y = – 0,5x nghịch biến.

c) Hàm số y = sqrt{2} (x – 1) + sqrt{3} hay y = sqrt{2} x + sqrt{3} sqrt{2} là hàm số bậc nhất có a = sqrt{2} , b = sqrt{3} sqrt{2}

Vì a = sqrt{2} > 0 nên hàm số y = sqrt{2} (x – 1) + sqrt{3} đồng biến.

d) Hàm số y = 2x^{2} + 3 không phải là hàm số bậc nhất.

Bài 9 (tr. 48 SGK)

Cho hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số:

a) Đồng biến;

b) Nghịch biến.

Hướng dẫn:

Hàm số bậc nhất y = ax + b đồng biến khi a > 0, nghịch hiến khi a < 0.

Giải:

a) Hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3 đồng biến khi m – 2 > 0 <=> m > 2.

b) Hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3 nghịch biến khi m – 2 < 0 <=> m < 2.

Bài 10 (tr. 48 SGK)

Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước của hình đó đi x (cm) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm). Hãy lập công thức tính y theo x.

Giải:

Các kích thước của hình chữ nhật mới là: 20-x (cm) và 30-x (cm)

Công thức tính chu vi y của hình chữ nhật mới là:

y = 2(20 – x + 30 – x) = 2(50 – 2x) = 100 – 4x

Vậy: y = 100 – 4x.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: