Giải bài tập Tin học 9, bài 9.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu + Bài trình chiếu - Bài trình chiếu do phần mềm trình chiếu tạo ra là tập hợp các trang trình chiếu và dược lưu trên máy tính dưới dạng một tệp. - Tạo bài trình chiếu là tạo nội dung cho các trang trình chiếu. + Nội dung trình chiếu có thể là các dụng sau: - Văn bản; - Hình ảnh, biểu đồ; - Âm thanh, phim,... 2. Bố trí nội dung...

Có thể bạn quan tâm:

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu

+ Bài trình chiếu

– Bài trình chiếu do phần mềm trình chiếu tạo ra là tập hợp các trang trình chiếu và dược lưu trên máy tính dưới dạng một tệp.

– Tạo bài trình chiếu là tạo nội dung cho các trang trình chiếu.

+ Nội dung trình chiếu có thể là các dụng sau:

– Văn bản;

– Hình ảnh, biểu đồ;

– Âm thanh, phim,…

2. Bố trí nội dung trên trang chiếu

+ Bố trí nội dung trên trang chiếu có nghĩa là cách thức sắp xếp vị trí của các thành phần nội dung (văn bản, hình ảnh, biểu tượng tệp âm thanh, tệp phim….) trên trang chiếu;

Nội dung trên các trang chiếu thường được bố trí gần giống nhau;

Trang đầu tiên của bài trình chiếu là trang tiêu đề, các trang còn lại gọi là các trang nội dung (hình dưới):

bai9a

Phụ thuộc vào nội dung mà cách bố trí nội dung các trang chiếu có thể khác nhau. Mỗi trang có tiêu đề trang nằm ở trên cùng;

Các mẫu bố trí nội dung (layout) trang chiếu (hình dưới)

bai9b

3. Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu

+ Trang chiếu mới được tạo gọi là trang trống;

+ Tên trang chiếu có các khung văn bản – nơi để nhập văn bản vào;

+ Mỗi trang chiếu thường có hai khung văn bản: khung tiêu đề trang và khung nội dung;

4. Phần mềm trình chiếu Powerpoint

Màn hình của phần mềm trình chiếu Powerpoint gồm có: Các bảng chọn;

– Thanh công cụ;

– Nút lệnh;

– Trang chiếu;

– Bảng chọn Slide Show (hình dưới)

bai9c
Màn hình làm việc của PowerPoint

GHI NHỚ

1. Bài trình chiếu là tập hợp các trang trình chiếu được đánh số thứ tự. Nội dung trên các trang chiếu có thể là văn bản, hình ảnh, âm thanh, đoạn phim,…

2. Các khung văn bản có sẵn trên các trang chiếu được dùng để nhập nội dung văn bản.

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN

1. Thành phần cơ bản của một bài trình chiếu là gì?

2. Hãy nêu tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu.

3. Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu?

4. Khung văn bản trên trang chiếu là gì? Có mấy kiểu khung văn bản được tạo sẵn để nhập văn bản và tác dụng của chúng?

5. Hãy liệt kê những điểm giống và khác nhau giữa màn hình làm việc của Word và màn hình làm việc của PowerPoint.

6. Hãy sưu tầm các nội dung về một số thắng cảnh quê hương em để chuẩn bị cho các bài tập sau.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập

1. Thành phần co bản của một bài trình chiếu bao gồm các trang chiếu được đánh số thứ tự từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng.

2. Tác dung cua các mẫu bố trí trang chiếu: trình bày nội dung trên các trang chiếu một cách dễ dàng và nhất quán.

3. Các đối tượng được nhập làm nội dung cho các trang chiếu, đó là:

– Văn bản;

– Hình ảnh, biểu đồ;

– Âm thanh, phim,…

4. Khung văn bản trên trang chiếu. Khung văn bản được tạo sẵn để nhập văn bản và tác dụng của chúng.

+ Khung văn bản trên trang chiếu là nơi nhập nội dung dạng văn bản;

+ Có hai kiểu khung văn bản được tạo sẵn để nhập văn bản, đó là khung tiêu đề trang và khung nội dung. Tác dụng của khung tiêu đề trang là chứa văn bản làm tiêu đề trang, còn khung nội dung chứa nội dung chi tiết của trang.

5. Những điểm giống và khác nhau giữa màn hình làm việc của Word và màn hình làm việc của PowerPoint.

Giống nhau: Có các bảng chọn, thanh công cụ và các nút lệnh;

Khác nhau: Màn hình PowerPoint có thêm trang chiếu, bảng chọn Slide Show.

6. Em hãy sưu tầm các nội dung về một số thẳng cảnh quê hương em để chuẩn bị cho các bài tập sau. Chẳng hạn, một số ảnh về Hà Nội như ánh về Hồ Gươm, Chùa Một Cột, Hồ Tây, Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh,..

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP NÂNG CAO

1. Em hiểu thế nào về bố trí nội dung trên trang chiếu?

2. Em hãy nêu một số mẫu bố trí nội dung trang chiếu.

3. Các thao tác trong các khung văn bản có giống như trong chương trình soạn thảo văn bản không? Đó là những thao tác xử lí văn bản nào?

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: