Giải bài tập Tiếng anh lớp 3, Unit 4.

SECTION A (PHẦN A) 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.) Mai: Who’s she, Nam? Nam: Oh! She’s Lan. She’s my friend. Bài dịch: Mai: Cô ấy tên gì vậy Nam? Nam: Ồ! Cô ấy là Lan. Cô ấy là bạn của tôi. 2. Look and say. (Nhìn và nói.) She’s Li Li. She’s my friend. Cô ấy là Li Li. Cô ấy là bạn của tôi. He’s Alan. He’s my friend, too. Anh ấy là Alan. Anh ấy cũng là bạn của tôi. 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng...

Có thể bạn quan tâm:

SECTION A (PHẦN A)

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Mai: Who’s she, Nam?

Nam: Oh! She’s Lan. She’s my friend.

Bài dịch:

Mai: Cô ấy tên gì vậy Nam?

Nam: Ồ! Cô ấy là Lan. Cô ấy là bạn của tôi.

2. Look and say. (Nhìn và nói.)

She’s Li Li. She’s my friend.

Cô ấy là Li Li. Cô ấy là bạn của tôi.

He’s Alan. He’s my friend, too.

Anh ấy là Alan. Anh ấy cũng là bạn của tôi.

3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói.)

She’s Lan. She’s myfriend.

Cô ấy là Lan. Cô ấy là bạn của tôi.

He’s Nam. He’s myfriend.

Anh ấy là Nam. Anh ấy là bạn của tôi.

4. Listen and check. (Nghe và kiểm tra.)

1. a 2. b

5. Say it right. (Phát âm chuẩn.)

hello (xin chào) he (anh ấy) my (của tôi)

friend (bạn) she (cô ấy) nice (tốt)

6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết.)

She’s my friend.

Cô ấy là bạn của tôi.

He’s my friend.

Anh ấy là bạn của tôi.

7. Let’s play. (Chúng ta cùng chơi.)

Pass the word. (Thông qua từ ngữ.)

SECTION B (PHẦN B)

1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

Good morning, Miss Chi.

Chào buổi sáng cô Chi.

Good morning, everyone. Sit down, please.

Chào buổi sáng cả lớp. Mời các em ngồi.

2. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói.)

Stand up, please.

Xin mời, đứng lên

.

Sit down, please.

Xin mời, ngồi xuống

3. Listen and number. (Nghe và viết số.)

1. Sit down/ Alan.

Xin mời ngồi xuống, Alan.

2. Sit down/ Peter.

Xin mời ngồi xuống, Peter.

3. Stand up, Linda.

Xin mời đứng lên, Linda.

a. 2 b. 3 c. 1

4. Read and match. (Đọc và nối.)

1. She is Li Li. She is my friend.

Sit down, please.

Bài dịch:

Cô ấy là Li Li. Là bạn của tôi.

Xin mời bạn ngồi.

2. He is Alan. He is my friend.

Stand up, please.

Bài dịch:

Anh ấy là Alan. Là bạn của tôi.

Mời bạn đứng lên.

3. That is Linda. She is my friend.

Sit down, Linda.

Bài dịch:

Đó là Linda. Cô ấy là bạn của tôi.

Mời Linda ngồi.

5. Let’s write. (Chúng ta cùng viết.)

write about your friend. (Viết về bạn của em)

6. Let’s play. (Chúng ta cùng chơi.)

Crossword Puzzle (Trò chơi ô chữ)

unit4

7. Summary. (Tóm tắt.)

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: