Giải bài tập Tiếng anh lớp 3: Self-check two.

| Tin mới | Tag:
Từ vựng: HS tự ôn lại tất cả các từ vựng đã học

– Chào hỏi: Good morning.

– Đại từ nhân xưng: he, she, it

– Đại từ chỉ định: this, that

– Đại từ tính ngữ: its

– Danh từ: friend, school, library, classroom, book, bog, pen, ruler, eraser

– Tính từ: big, small

– Động từ be: is

– Động từ thường: open, close, stand (up), sit (down), go (out), come (in)

– Trạng từ: not

– Đặc ngữ: please

Ngữ pháp:HS tự ôn lại những cấu trúc ngữ pháp đã học.

We say
She’s Mai
She’s my friend
Sit down, please
This is my school
It’s big
My I go out?
We ask We answer
What’s its name? It’s Quang Trung School.
Is it big? Yes, it is. / No, it isn’t.

Bình luận
0

Bình luận