Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4, Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng

Câu 1. Tìm các từ có nghĩa như sau: a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được. b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta. c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến. d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta. Câu 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào? - So sánh a với b. - So sánh c với d. Câu 3. Cách...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1. Tìm các từ có nghĩa như sau:

a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.

b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.

c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến.

d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.

Câu 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào?

– So sánh a với b.

– So sánh c với d.

Câu 3. Cách viết các từ trên có gì khác nhau?

– So sánh a với b.

– So sánh c với d.

Trả lời:

Câu 1: Tìm các từ:

a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được: sông

b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta: Cửu Long

c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến: Vua

d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta: Lê Lợi

Câu 2: So sánh a và b

a) sông: Tên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn.

b) Cửu Long: Tên riêng của một dòng sông.

So sánh c với đ.

c) vua: Tên chung chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến

d) Lê Lợi: Tên riêng một vị vua.

Câu 3. So sánh a với b:

Tên chung của dòng nước chảy tương đối lớn (sông) không viết hoa. Tên riêng chỉ một dòng sông cụ thể (Cửu Long) viết hoa.

So sánh c với d: Tên chung của người đứng đầu nhà nước phong kiến (vua) không viết hoa. Tên riêng một vị vua cụ thể (Lê Lợi) viết hoa.

Hướng dẫn giải bài tập phần Luyện tập Danh từ chung và danh từ riêng SGK Tiếng Việt lớp 4 trang 58

Câu 1 (trang 58 sgk Tiếng Việt 4):

Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau:

Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung /. Nhìn / sang / trái / là / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn /. Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một / đường / quanh co / trắng xóa /. Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy / núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ /.

Theo HOÀI THANH va THANH TỊNH

Trả lời:

Danh từ chung: núi / dòng, sông / dãy / mặt / sông / ánh / nắng / đường / dãy / nhà / trái / phải / giữa / trước.

Danh từ riêng: Chung / Lam / Thiên Nhẫn/ Trác / Đại Huệ / Bác Hồ.

Câu 2 (trang 58 sgk Tiếng Việt 4): Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em. Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng? Vì sao?

Trả lời:

Họ và tên các bạn ấy là danh từ riêng do đó luôn luôn phải viết hoa.

Ví dụ: – Nguyễn Đức Bảo, Vũ Hoàng Anh, Trần Văn Lâm.

– Lê Thị Tố Uyên, Thái Thị Ngọc Nữ, Lê Thị Thanh Nhàn.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: