Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4, chính tả: Nghe – viết: Thợ rèn

| Tin mới | Tag:

Câu 2 (trang 87 sgk Tiếng Việt 4):

Điền vào chỗ trống

a) l / hay n?

…ăm gian nhà cỏ thấp ….e te

Ngõ tối đêm sâu đóm …ập …oè

…ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

…àn ao …óng …ánh bóng trăng ..oe.

NGUYỄN KHUYẾN

b) “uôn hay uông”

-…nước, nhớ ng…

– Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau m..’. , nhớ cà dầm tương.

– Đố ai lặn x… vực sâu

Mà đo miệng cá,…câu cho vừa.

– Người thanh tiếng nói cũng thanh

Ch… kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.

Trả lời:

a) Năm gian lều cỏ thấp le te

Ngõ tối đua bay đóm lập lòe

Lưng dậu phất phơ màu khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe

b) – Uống nước nhớ nguồn

– Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương

– Đố ai lận xuống vực sâu

Mà đo miệng cá uốn câu cho vừa

– Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu

Bình luận
0

Bình luận