Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4, chính tả: Dế mèn bênh vực kẻ yếu

Câu 1 (trang 5 sgk Tiếng Việt 4): Nghe viết "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu" (từ Một hôm ... đến vẫn khóc) Trả lời: Em nhờ người thân hoặc bạn đọc, em viết và ngược lại em đọc bạn viết, kiểm tra cho nhau. Câu 2 (trang 5 sgk Tiếng Việt 4): Điền vào chỗ trống đoạn văn, câu văn, câu thơ đã cho a) l hay n? Không thể ...ẫn chị Chấm với bất cứ người nào khác. Chị có một thân hình ...ở nang rất...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1 (trang 5 sgk Tiếng Việt 4): Nghe viết “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” (từ Một hôm … đến vẫn khóc)

Trả lời:

Em nhờ người thân hoặc bạn đọc, em viết và ngược lại em đọc bạn viết, kiểm tra cho nhau.

Câu 2 (trang 5 sgk Tiếng Việt 4): Điền vào chỗ trống đoạn văn, câu văn, câu thơ đã cho

a) l hay n?

Không thể …ẫn chị Chấm với bất cứ người nào khác. Chị có một thân hình …ở nang rất cân đối. Hai tay béo …ẳn, chắc …ịch. Đôi …ông mày không tỉa bao giờ. Mọc …òa xòa tự nhiên. …àm cho đôi mắt sắc xảo của chị dịu hẳn đi.

b) an hay ang?

Mấy chú ng… con dàn hàng ng… lạch bạch đi kiếm mồi

Lá bàng đang đỏ ngọn cây

Sếu gi… m… lạnh đang bay ng…. trời

Trả lời:

a) l hay n như sau:

Không thể lẫn chị Chấm với bất cứ người nào khác. Chị có một thân hình nở nang rất cân đối. Hai tay béo lẳn, chắc nịch. Đôi lông mày không tỉa bao giờ. Mọc lòa xòa tự nhiên. Làm cho đôi mắt sắc xảo của chị dịu hẳn đi.

b) an hay ang

– Mấy chú ngan con dàn hàng ngang lạch bạch đi kiếm mồi.

– Lá bàng đang đỏ ngọn cây.

– Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời.

Câu 3 (trang 6 sgk Tiếng Việt 4): Giải các câu đố

a) Tên một vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n?

Muốn tìm Nam, Bắc, Đông, Tây

Nhìn mặt tôi sẽ biết ngay hướng nào

(là cái gì?)

b)Tên một loài chứ vần an hoặc ang:

Hoa gì trắng xóa núi đồi

Bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân?

(Là hoa gì?)

Trả lời:

a) Tên một vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n

Muốn tìm Nam, Bắc, Đông, Tây

Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào

(là cái la bàn)

b) Tên một loài hoa chứa tiếng có vần an hay ang?

Hoa gì trắng xóa núi đồi

Bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân?

(là hoa ban)

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: